سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر حمزه حقی آبی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

هیدرومدول آبیاری یکی ازپارامترهای اساسی در طراحی سیستم های آبیاری، طراحی کانال، طراحی زهکش ها و تحلیل اقتصادی پروژه ها و شبکه های آبیاری و زهکشی است که براورد صحیح و بهینه آن میتواند منافع فراوانی را به دنبال داشته باشد. از طرفی با توجه به اینکه محدودیت آب، عمده ترینعامل منفی و بازدارنده در زراعت ابیاریمحسوب میشود، تحقیقات کم آبیاری اراضی منطقه و عدم محدودیت زمین، تاثیر کم آبیاری روی هیدرومدول آبیاری در منطقه خرم آباد بررسی شده است. در الگوی کشت مورد نظر ۷۰% اراضی بهره گیرند ازاین یک متر مکعب در ثانیه به گندم و ۳۰% به سویا اختصاصیافته و درصورت وجود آب اضافی ناشی از کم ابیاری محصول استراتژیک گندم کشت میگردد، نیاز ابیاری کامل به کمک نرم افزار CROPWAT و بر اساس روش پنمن – مانتیس محاسبه گردید. با توجه به این وضعیت، سطح زیر کشت هر یک از محصولات و هیدرومدول آبیاری درحالت آبیاری کامل (تامین کل نیاز ابی گیاه) و سطوح ۲۵% ، ۵۰% و ۷۵% آبیاری بدست می اید. همچنین افزایش سطح زیر کشت گندم بهخاطر آب مازاد حاصل از کم آبیاری و افزایش تولید آن برآورد شده است. این تحقیق به صورت طرح آزمایشی و در قالب بلوکهای کامل تصادفی باچهار تیمار سطوح آبیاری و سه تکرار با فواصل آبیاری مساوی در شرایط کشت و کار یکسان بوده است.