سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آلاله متقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
همت ا… پیردشتی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه ما
محمدعلی بهمنیار – دانشیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه ماز
ارسطو عباسیان – مربی مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازند

چکیده:

این تحقیق به صورت آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به منظور مطالعه صفات کمی و کیفی ارقام مختلف سویا در انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی غنی¬شده انجام شد. کرت¬های اصلی عبارت بودند از هشت تیمار کودی شامل سطوح ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار کمپوست زباله شهری، ورمی¬کمپوست و لجن فاضلاب غنی¬شده با ۵۰ % کود شیمیایی مورد نیاز خاک، تیمار فقط کود شیمیایی و شاهد و کرت¬های فرعی نیز شامل سه رقم سویا (۰۳۳، ۰۳۲ و JK) بود. نتایج نشان داد که لجن فاضلاب ۴۰ تن در هکتار غنی¬شده با کود شیمیایی بیش¬ترین عملکرد دانه را تولید کرده است. بین ارقام مختلف سویا تفاوت معنی¬داری از لحاظ صفات کمی و کیفی مشاهده شد، به طوری که بیش¬ترین عملکرد دانه، میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ از رقم JK و لاین ۰۳۳ به دست آمد. نتایج مقایسات میانگین نشان داد اثرات متقابل کود و رقم بر درصد منگنز، مس و آهن برگ سویا تأثیر معنی¬داری داشت به طوری که بیش¬ترین درصد منگنز و مس برگ در لاین ۰۳۲ و به ترتیب در تیمارهای کودی لجن فاضلاب و کمپوست زباله ۴۰ تن در هکتار غنی¬شده مشاهده شد. همچنین بالاترین میزان آهن برگ زمانی به دست آمد که مقدار کمپوست ۴۰ تن در هکتار برای رقمJKمورد استفاده قرار گرفت. در میان صفات مورد مطالعه به غیر از مقدار منگنز برگ بقیه صفات با عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی¬داری بودند.