سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جبار فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز رضوانی مقدم – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی بوده و در این بین شناسایی کئدهای سازگار با طبیعت و مناسب بای گیاه می تواند اثرات مطلوبی ب شاخص های کمی و کیفی گیاه داشته باشد. بابونه از قدیمی ترین گیاهان دارویی شناخته شده توسط انسان است که به خواص در مانی آن توجه زیادی شده است در این راستا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش شامل کود بیولوژیک نیتروکسین، باکتری های حل کننده فسفات و مخلوط کود بیولوژیک نیتروکسین با باکتری های حل کننده فسفات بود نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که تیمار های مورد بررسی اثر معنی داری بر صفات کمی و کیفی گیاه داشت. بیشترین عملکرد گل تر و خشک در تیمارهای نیتروکسین و باکتری حل کننده فسفات به دست آمد. بیشترین عملکرد اسانس و کامازولن در هکتار به ترتیب در تیمارهای باکتری حل کننده فسفات(۸۶۰۰ گرم) و نیتروکسین(۱۳۵۰ گرم) مشاهده شد. همچنین کمترین مقدار گل تر، گل خشک،عملکرد اسنس و کامازولن در هکتار در تیمار مخلوط کود بیولوژیک نیتروکسین با بکتری های حل کننده فسفات مشاهده شد.