سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا اصغری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کاربرد میزان بالای کودهای فسفره در کشاورزی در ۵۰ سال گذشته باعث دو برابر شدن فسفر کل خاک در بسیاری از اراضی کشاورزی دنیا شده استکه فقط ۱۰-۳۰ درصد از کودهای مصرفی توسط گیاهان مصرف شده و باقیمانده در اراضی زراعی تثبیت شده وتجمع پیدا میکند . [۲] افزایش بیش از حد فسفر در خاک سبب بروز مشکلاتی از قبیل مسمومیت گیاهی، به هم خوردن تعادل جذب عناصر دیگر، آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی و بهم خوردن تعادل بیولوژیک خاک میگردد . نقش قارچهای میکوریزا بعنوان یکی از میکروارگانیزم های مهم خاک درجذب فسفر، افزایش رشد گیاه [۳] و همچنین افزایش پایداری ساختمان خاک در مطالعات گذشته بخوبی به اثبات رسیده است . [۴,۵] همزیستی میکوریزائی علاوه بر کاهش فرسایش از طریق فیزیکی میتواند از طریق بیولوژیکی نیز از فرسایش خاک جلوگیری کند . این فرایند بیولوژیک باعث افزایش رشد گیاه و سپس افزایش پوشش گیاهی و در نتیجه کاهش فرسایش و آلودگی محیط زیست میگردد . یکی از اثرات افزایش میزان فسفر خاک، کاهش همزیستی میکوریزائی و حذف این میکروارگانیزم مهم خاک ازچرخه اکولوژیک و درنهایت احتمال افزایش آبشوئی، فرسایش و آلودگی محیط زیست میباشد .