سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرخ غنی شایسته – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
الناز حبشیانی – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده:

هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر منابع و مقادیر مختلف کودهای آلی بر خواص فیز یکوشیمیایی خا ک و عملکرد محصول در تناوب چغندرقند ‐ گندم می باشد. این آزمایش در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال های ٨١ و ٨٢ به اجرا در آمد . کرت های اصلی نوع کود آلی بکار رفته (کود دامی و کود سبز و دو فراورده نیتروژنولیدات جانبی کارخانجات تبدیلی استان (تفاله سیب، تفاله انگو ر) و کرت های فرعی دارای سه سطح بوده (۲/۵، ۵ و ۱۰ تن در هکتار ماده آلی ) می باشد که در هر بلو ک ١٢ تیمار کود آلی و یک تیمار شاهد (بدون کاربرد کودهای آلی ) بوده و کلا ٣٩ کرت را شامل می شود . نتایج تجزیه آماری در سال اول بر روی محصول چغندرقند نشان داد بیشترین عمل کرد مربوط به فا کتور کود دامی به میزان ۷۰/۰۹ تن در هکتار چغندرقند بود . اثر سطوح فا کتور فرعی(مقادیر مختلف کود آلی ) در عملکرد در سطح احتمال ۱% معنی دار بوده و بیشترین مقدار مربوط به کاربرد ١٠ تن در هکتار کود می باشد. بیشترین عیار قند مربوط به کاربرد ١٠ تن در هکتار کود سبز بمقدار ۱۶/۹ درصد می باشد و نتایج تجزیه آماری در سال دوم بر روی محصول گندم نشان داد که اثر سطوح فاکتور اصلی (منابع کود آلی ) در عملکرد اختلاف معنی داری نسبت بهم نداشته و بیشترین عملکرد مربوط به فا کتور کود دامی به میزان ٤٢٤٦ کیلو گرم در هکتار گندم بود. اثر سطوح فا کتور فرعی (مقادیر مختلف کود آلی ) در عملکرد در سطح احتمال ٥ درصد معنی دار بوده و بیشترین مقدار مربوط به کاربرد ٥ تن در هکتار کود می باشد. اثرات متقابل فا کتور اصلی و فرعی در سطح احتمال ٥ درصد معنی دار بوده و بیشترین عمل کرد مربوط به تیمار ٥ تن در هکتار کود دامی می باشد.