سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید مجیدیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
نسرین مجیدیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرکود شیمیایی نیترو ژنه، کودآلی وتراکم بوته درمراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد ، روغن و پروتئین آفتاب گردان رقم رکورد ، آزمایشی مزرعه ای در بهار و تابستان سال ١٣٨٣ در مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه اجرا شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد . عوامل مورد مطالعه شامل مقادیرمختلف کود شیمیایینیتروژنه، کود آلی و تراکم بوته است . بذرها به فواصل ردیف ٦٠ سانتی متر و بوته روی ردیف ۱۹/۶، ۲۲/۲، ۲۵/۶ سانتی مترکشت شدند. فاکتورکود نیترو ژن (اوره) و کود آلی شامل چهارسطح ( ١‐- صفر ٢-‐ کود دامی(هشت تن درهکتار )+ ٧٥ کیلو گرم کود اوره ٣‐- کود دامی (هشت تن در هکتار )+ ١٥٠ کیلوگرم کود اوره و ٤-‐ کود دامی (هشت تن درهکتار) و ٢٢٥ کیلوگرم در هکتار کود اوره ) در نظر گرفته شد . با افزایش تراکم بوته قطرطبق، تعداد دانه ها و وزن آن ها در هر بوته کاهش یافتند. عملکرد دانه و روغن درتراکم ٦٥٠٠٠ بوته در هکتارحداکثرشد . با افزایش کود شیمیایی نیترو ژنه و کودآلی قطر طبق ، تعداد و وزن دانه درهر بوته وعملکرد های دانه وروغن افزایش یافتند . و بیشترین افزایش در تیمار کود دامی + ١٥٠ کیلوگرم کود اوره درهکتار بود . تراکم بوته ومیزان کود شیمیایی نیترو ژنه وکود آلی بهینه درمحل به ترتیب ٦٥٠٠٠بوته درهکتارهمراه با کود دامی (هشت تن درهکتار )+ ١٥٠ کیلوگرم کود اوره درهکتار بود.