سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدرضا زین الدینی – مربی، هیات علمی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:
در این تحقیق فرض بر این بوده که کیفیت زندگی کاری می تواند در بهره وری نیروی انسای سازمان نقش مهمی داشته باشد. کیفیت زندگی کاری،نتایج کیفیت زندگی کاری ، تعاریف کیفیت زندگی کاری از دید تئوریسین های مختلف مدیریت. تاریخچه بهره وری، معنای لغوی بهره وری نگرشسیستمی به بهره وری، تعاریف بهره وری، نقش نیروی انسانی در بهره وری، راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی. نتایج به دست آمده حکایت از آندارد که بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، یعنی هر چه در ایجاد سیستم کیفیت زندگی کاری سرمایه گذاری کنیم بر بهره وری سازمان افزوده خواهد شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بانک های دولتی استان فارس تشکیل می دهند و نمونه مورد مطالعه، ۰۵۱ نفر از کارکنان رسمی این بانک ها بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند. در این پژوهش حجمنمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای – تصادفی محاسبه گردید. روایی سؤال ها مربوط به هر یک از متغیرها مربوطه، تعیین و میانگین نمره روایی پرسشنامه به میزان ۹۹ % درصد محاسبه گردید. پایایی یا اعتبار آزمون به ترتیب برابر است با ۹۹ % و۹۸%