سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا تقی پور – کارشناس نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
اکبر خداپرست حقی – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
معصومه ولی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه استفاده از امواج مایکروویو در بسیار ی از فرآیندها ی صنعت ی به ویژه صنعت نساج ی جایگاه ویژه ای یافته است . به دلیل مزایا ی کاربرد تشعشع مایکروویو در صنعت , تحقیقات زیاد ی در این زمینه صورت گرفته است. هدف از این مقاله , بررسی تاثیر اشعه مایکرو ویو بر خواص فیزیک ی و مکانیک ی نخ ( نظیر استحکام , ازدیاد طول تا حد پارگ ی, نیروی پارگ ی و دانسیته خط ی) م یباشد. نمون هها ی نخ در دو محیط آب وحلال عم لآوری شده و نتایج با حرارت ده ی در حالت خشک مقایسه شد هاند. همچنین تاثیر گرماده ی به روش جابجایی بر خواص نخ نیز مو رد بررس ی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان م یدهد که خواص کشش ی نمون ههای آزمایش شده به نوع و شرایط فرآیند حرارت ی بستگی دارد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان
راهنمایی برا ی کاربران مایکروویو در فرآیند حرارت ده ی منسوجات با راندمان بیشتر مورد استفاده قرا ر گیرد.