سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن افشاری – بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
عسکر فرحناکی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر گرمخانه گذاری، اسید استیک و کلرید سدیم بر رساندن رطب مضافتی مورد بررسی قرار گرفت. بجز نمونه B که در سردخانه قرار گرفته بود بقیه نمونه ها به مدت ۵ دقیقه در آب، محلول اسید استیک (% ۵/ ۰، % ۵/ ۱ و % ۵/ ۲) و کلرید سدیم (% ۱، % ۲ و % ۳) قرار گرفتند و بهمدت ۸۰ ساعت در گرمخانه ١ºC ± ٣٩ نگهداری شدند. نتایج نشان داد که گرمخانه گذاری عامل اصلی در رسیدن می باشد به گونه ای که حدود ۸۵ %از نمونه هایی که تنها در گرمخانه نگهداری شدند رسیدنشان تکمیل شد. درصدهای مختلف اسید استیک و کلرید سدیم تأثیری کمی در رسیدن خرماها داشتند. بر اساس نتایج آزمایشهای شیمیائی pH و مواد جامد نامحلول در آب در طی رسیدن کاهش و ماده جامد کل، مواد جامد محلول و اسیدیته افزایش یافته است و بافت خرما نیز در طی رسیدن کام ً لا نرم شد. با توجه به نتایج بدست آمده این روش می تواند جایگزین خوبی برای روشسنتی رساندن بر روی درخت شود