سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادعلی عارفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده
نرمین منتخب – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد
سوینچ رحیمی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد
پریسا صوتی خیابانی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر PH اولیه بر روی ترکیب ، ساختار و مورفولوژی نانو ذرات اکسید تیتانیوم تهیه شده توسط روش هیدروترمال پرداخته شده است. جهت سنتز از TiCl4 به عنوان پیش ماده اکسید تیتانیوم و از NaOH به عنوان رسوب دهنده استفاده شد. همچنین از آنالیزهای XRDجهت بررسی فازهای ایجاد شده در فرایند و بررسی تغییرات اندازه متوسط کریستال های بدست آمده و از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت بررسی اندازه و مورفولوژی ذرات سنتز شده استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تحولات فازی در طول کلسیناسیون از آنالیز STA استفاده گردیده است. نتایج نشان دادند با افزایش PH اولیه اندازه کریستال های تولید شده بعد از فرایند هیدروترمالافزایش می یابد که به دلیل بهتر بودن شرایط برای رشد با افزایش گروه های هیدروکسید در محلول می باشد. همچنین اندازه ذرات سنتز شده کمتر از ۱۰۰ نانومتر بوده و اندازه متوسط این ذرات با افزایش PH اولیه از حدود ۶۰ نانومتربرای نمونه سنتز شده با PH اولیه ۳ تا حدود ۲۵ نانومتر برای نمونه سنتز شده با PH اولیه ۷ کاهش می یابد .مشاهده شد در نمونه هیدروترمال شده با PH اولیه ۹ حالت آمورف داشته و با کلسیناسیون آن تا ۷۰۰ درجه سانتیگراد پیکهای تیتانیت سدیم آشکار شدند .