سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی ارشادی لنگرودی –
مجتبی محسنی مرزودی –
مسعود رضایی –

چکیده:

کارآیی آنتی اکسیدان BHTبر ثبات چربی جیره فیل ماهی به هنگام نگهداری در شرایط سرما به مدت ۳ ماهمورد مطالعه قرار گرفت . در این تحقیق پس از تهیه موا د اولیه و ساخت جیره ترکیبی پلت آنتی اکسیدان BHTبه میزان . ./ ۵ درصد چربی جیره به کار گرفته شد . گروهی از جیره ها نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند . شاخصهای شیمیایی فساد چربی شامل چربی کل ، اسیدهای چرب آزاد ، عدد پراکساید در طول دوره نگهداری به صورت ماهانه برای جیره های حاوی آنتی اکسیدان و شاهد مورد بررسی قر ار گرفت . نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که چربی کل جیره حاوی آنتی اکسیدان BHT در مقایسه با جیره شاهد به جز ماه سوم دوره نگهداری در سایر ماهها اختلاف معناداری را نشان نداد ).P>./. 5) فاکتورهای کیفی فساد چربی ( عدد پراکساید ، اسیدهای چرب آزاد ) به جز ماه اول دوره نگهداری اختلاف معنی داری را بین جیره شاهد و جیره حاوی آنتی اکسیدان نشان داد ).P<./. 5) نتایج این مطالعه نشان داد در حالی که فقدان آنتی اکسیدان شاخصهای فساد اکسیداتیو را افزایش داد . به کارگیری این ترکیبات به طور معناداری شاخصهای افت کیفی جیره را کاهش داد و آنتی اکسیدان BHT را به عنوان یکی از عوامل موثر در حفظ چربی جیره و ثبات اکسیداتیو در طول دوره نگهداری مطرح ساخت .