سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهران فرهودی مقدم –
مهدی اصفیاء –

چکیده:

پس از آغاز استفاده از تلقیح مصنوعی، پژوهشگران برا ی حصول باروری بهتر وشبیه به جفت گیری طبیعی،روشها ی متعددی همچون تجو یز بعضی هورمونها قبل ،همزمان یا بعد از تلقیح را بکاربرده اند . در مطالعه حاضر " گنادوتروپین ریلیزینگ هورمون " 0,01) میلی گرم ) در زمان تلقیح سه دسته از گاوها ی شیری نژاد هلشتا ین که همگی از یک گله . بوده،شرایط بدنی مناسب داشته و تحت تاثیر استرس گرما یی قرار داشته اند تزریق شد . در گاوها ی گروه ها ی اول و دوم پس از تا یید رکتال حضور جسم زرد،همزمانی فحلی بوسیله تزریق پروستاگلاندین اعمال شده وتلقیح در صورت مناسب بودن لیزابه و حالت رحم، بترتیب ) ۸۰ تلقیح " گنادوتروپین ریلیزینگ هورمون " 35= ، کنترل (۴۶= و یا ۹۶ ( تلقیح با " گنادوتروپین ر یلیزینگ هورمون " 27= ، کنترل (۵۴= ساعت بعد انجام شد . گاوها ی گروه سوم ( تلق یح با " گنادوتروپین ر یلیزینگ هورمون " 25= ،کنترل (۶۲= پس از مشاهده فحلی طبیعی بر اساس متد صبح – عصرتلقیح شدند . مقایسه گروه درمانی با گروهها ی کنترل نشانگر ارتقاء درصد آبستنی تحت تاثیر " گنادوتروپین ر یلیزینگ هورمون " هورمون مخصوصا در گاوها ی شکم اول در هر سه دسته می باشد . ازدیگر اثرات تجو یز گنادور یلیزینگ هورمون می توان به بالاتر بودن درصد آبستنی در گاوها ی همزمان شده نسبت به گاوها یی که پس از مشاهده فحلی طبیعی تلقیح شده اند، اشاره کرد