سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سحر غفاری خلیق –
آریا بدیعی –

چکیده:

با توجه به ا ینکه تزریق داخل رحمی پاره ا ی از داروها مانند تتراسا یکلین و … بر باروری تلقیح پس ازتزریق تاثیر منفی دارد لذا استفاده از روش تزریق داخل رحمی آنتی بیوتیک بحث انگیز است . ازآنجاییکه که سندرم ریپید بیریدر به عنوان یکی از معضلات دامپروریهای صنعتی شیری مطرح است و با توجه به نقش عوامل متعدد از قبیل عفونتهای تحت بالینی،تاخیر در تخمک گذاری و … در بروز این سندرم ،بر آن شدیم تا با استفاده همزمان روش اووسینک وداروی سفتیوفور سد یم و مقایسه آن با روش همزمانی بدون بکار گیری داروی مزبور تاثیر داروی سفت یوفور سد یم بر روی اولین تلقیح پس از تزریق داخل رحمی دارو مورد ارزیابی قرار گیرد .
در این بررسی که در یکی از دامداریهای اطراف تهران انجام پذ یرفت ۴۱ دام به عنوان گروه درمانی و ۳۸ دام تحت عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد که تمامی موارد پس از تار یخ آخرین زایش طی ۳ نوبت تلقیح بارور نبودند . سپس در گروه درمانی با استفاده از روش اووسینک تزریق داخل رحمی یک گرم داروی سفت یوفور سد یم به طور همزمان صورت پذیرفت اما در گروه شاهد تنها از روش اووسینک استفاده شد ودر مرحله بعد تلقیح انجام گرفت . در گروه درمانی پس از تست تشخیص آبستنی ۱۹ مورد ابستن ودر گروه شاهد ۱۸ مورد آبستن ثبت شدکه بررسی نتا یج با توجه به روش آماری مربع کا ی تفاوت معنی داری بین گروه شاهد ودرمانی د یده نشد بنابرا ین میتوان نتیجه گرفت که تزریق داخل رحمی این دارو تاثیر منفی بر باروری تلقیح پس از تزریق رحمی ندارد .