سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل فیله کش – کارشناس و مسئول ایستگاه تحقیق منابع طبیعی غرب خراسان (سبزوار)

چکیده:

وجود بافت سنگین خاک و نیز عدم آب با کیفیت و کمیت مناسب برای آبیاری کار احیاء و اصلاح مراتع کویری و بیابانی را در روش بوته کاریرا با مشکل مواجهه کرده و انجام عملیات اجرایی در چنین مناطقی پس از بارندگی های پاییزی عملا متوقف می گردد.
از طرف دیگر وسعت زیاد این مناطق و نیز دامداران ساکن و دام بسیار در این مکان ها لزوم اندیشیدن در جهت بهره وری از این عرصه ها را اجتناب ناپذیر می کند.
این پژوهش در راستای باز کردن با بی برای به فعل در آوردن توانمندی های این مناطق انجام گرفته است. نحوه استقرار و رشد گیاه مرتعی Atriplex canscens در اراضی حاشیه کویر سبزوار با بررسی اثرات زمان کاشت، آبیاری و نوع خاک در یک طرح آمای کرت های ۲ بار خرد شده مورد پژوهش قرار گرفته، آب مورد استفاده برای آبیاری (میلی موس ۲۴/۵ – ۱۹/۶) در ۳ تیمار ، زمان کاشت (۱۲/۲۶ و ۲/۱۰) در ۲ تیمار و نوع خاک نیز با ۲ تیمار (خاک منطقه و تعویض خاک چاله با ماسه بادی) با ۲ تکرار بوده است.
نتایج حاصله نشان می دهد که:
تعویض خاک می تواند به نحو موثری در استقرار گیاه نقش داشته باشد (در سطح ۱%معنی دار) ونیز با توجه به محدودیت زمان کار در مناطق کویری بیابانی با تعویض خاک زمان انتقال را تا ۴۵ روز بعد از سال به تعویض انداخت. افزایش طول دوره ابیاری بین تیمارها در زمان کاشت با اختلاف بسیاری همراه بوده به طوریکه میزان استقرار بوته از ۱۰ تا ۱۰۰% متغیر است.