سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی مهربانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب
منصوره دهقانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، داشکده بهداشت و تغذیه،گروه مهندس
امیررضا طلایی – گروه مهندسی عمران موسسه آموزش عالی جامی
سهند جرفی – دانشجوی دکتری بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مطالعه حاضر به منظوریافتن بهترین نقطه جهت تأمین آب آشامیدنی سال م در بیش از ۱۴ روستا با تاکید بر آ لاینده نیترات در آبخوان منطقه سرپنیران شهرستان پاسارگاد می پرداز د . با توجه به وضعیت منطقه استفاده از آبهای سطحی جهت تأمین آب شرب مقدور نمی باشد . از اینرو منابع آب زیرزمینی نقش بسزائی در تأمین نیاز آبی منطقه دارد. در این تحقیق آ زمایش های میکروبی و شیمیایی در چند سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در محدوده چندین روستای حاشیه ، مرکز و دامنه کو ه مطالعه انجام شد. بررسی تغییرات نیترات در منطقه مورد مطالعه ، به ویژه عوامل موثر بر کاهش و افزایش آن انجام شد . در نهایت سازندهای آهکی شمال غرب دشت بعنوان گزینه مناسب انتخاب و چاهی با مشخصات دبی ۳۵(L/s) ، هدایت الکتریکی (ms/cm(300 و نیترات۱/۲ mg/lبرای تامین اب آشامیدنی روستاها به صورت مجتمع ازیک منبع مشترک حفر گردید.