سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس روزبهانی –
علیرضا مرادی –
حسن عشایری –

چکیده:

در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر چشم برتری و عامل جنسیت در ناهمگونیهای نمیکره ای ۵۶ آزمودنی (۲۸ نفر مونث و ۲۸ نفر مذکر) شرکت کردند. محرکها شامل ۳۵ زوج تصاویر علائن راهنمایی و رانندگی بودند و از طریق تاکیستوسکوپ کامپیوتری با استفاده از روش ارائه یکطرفه به هر دو حوزه بینایی چپ و راست آزمودنیها ارائه شدند. نتایج تحلیل واریانس سه طرفه نشان داد که در نیمکره راست و چپ در متغیر چشم برتری و دست برتری تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0/01) اما فقط در نیمکره راست در متغیر جنسیت و در تعامل دست برتری ضربدر جنسیت تفاوت معنی دار وجود دارد (p<0/05) و تعامل چشم برتری ضربدر دست برتری نزدیک به معنی دار بود (p<=0/052) یافته ها نشان داد.
که چپ چشم برترها در هر دو نیمکره عملکرد بهتری داشتند. همچنین راست دست برترها در هر دو نیمکره عملکرد بهتری نسبت به چپ دست برترها داشتند. زنان تنها در نیمکره راست نسبت به مردان عملکرد بهتری نشان دادند. تعامل دست برتری ضربدر جنسیت نشان داد که زنان را راست دست برتر در نیمکره راست عملکرد بهتری نسبت به مردان راست دست برتر داشتند.