سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تبریز
سیدعلی اشرف الدینی – استادیار گروه آب، دانشکده کشاوزری دانشگاه تبریز
امیرحسین ناظمی – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – استادیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه کشت گلخانه ای بخصوص در مناطق گرم و خشک رواج یافته و کاهش تبخیر و افزایش راندمان مصرف آب از اهداف مهم در آن می باشد. در این تحقیق بمنظور، تعیین مقدار تبخیر از تشتک کلاس A و تبخیر و تعرق گیاه مرجعچمن در گلخانه، تحقیقی ۳ ماهه در طول فصل بهار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان یزد انجام گرفت. اندازه گیری ها در داخل گلخانه باتبخیر از تشتک کلاس A،تبخیر و تعرق گیاه مرجعچمن و تشعشع خالص در بیرون از گلخانه موردمقایسه قرار گرفت. ضریب تشتک تبخیر Kp در گلخانه درمقایسه با مقادیر ارائه شده توسط محققین دیگر به دلیل شرایط آب و هوایی متفاوت، افزایش پیدا کرد. امار تبخیر از تشکشک و رطوبت هوادر بیرون ازگلخانه نشان داد که پوشش گلخانه تاثیر مهمی در کاهش تبخیر و افزایش پیدا کرد. آمار تبخیر از تشتک و رطوبت هوادر بیرون از گلخانه نشان داد که پوشش گلخانه تاثیر مهمی در کاهش تبخیر و افزایش رطوبت دارد. با بررسی نتایج مشخص گردید که می توان، روش های تشتک تبخیر درون گلخانه و روش تشعشع سنجی و تشتک تبخیر در محیط بیرون را، برای تعیین وتعرق پتانسیل در داخل گلخانه با دقت بالا بکار برد.