سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید رزبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
رضا شاکری – اداره کل راه آهن اراک – قم

چکیده:

با توجه به منابع عظ یم گازطب یعی از یک سو و کاهش ذخا یر نفت ی از سو ی د یگر و همچن ین بنا به دلا یل ز یست محیطی واقتصادی استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت تأمین کننده انرژی قسمتهای مختلف صنعت رواج یافته است. صنعت حمل و نقل ریلی تا کنون توجه ی به استفاده از گاز طب یعی در ا ین بخش، نداشته است . در این مقاله سعی میشود مزایای استفاده از سوخت گاز طبیعی در لوکوموت یوها، (اقتصادی و ز یست مح یط ی) و مسائل تکنولوژ ی ک موجود توض یح داده شود . یک ی از روش هابکارگیری گاز طب یعی در لوکوموتیوها، استفاده از گاز طبیعی مایع شدهLNG)است. در باره مسائل فنی این روش و چگونگی تبدیل لوکوموتیوها به صورتی که بتوانند از این سوخت استفاده کنند نیز مطالبی عنوان خواهد شد