سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیرحسین مزینی – دکتری اقتصاد – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
نیلوفر مرادحاصل – دکتری اقتصاد، مدرس دانشگاه

چکیده:

به مرور زمان با شکل گیری مطالعات میان رشته ای، ارتباط میانعلوم مختلف هرچه بیشتر مورد تاکید قرار گرفت. بعنوان مقال طی دهه اخیر سلسله مباحث اقتصاد سلامت و اقتصاد محیط زیست در حوزه ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند. ادبیات موجود در این رابطه حکایت از آن دارد که در فرایند توسعه اقتصادی کشورها، این احتمال وجود دارد که الزاما میان رشد درآمد وشاخصهای سلامت یک رابطه مستقیم وجود نداشته باشد. بعبارت دیگر از انجا که ارتباط میان شدت آلودگی و سطح سلامت یک رتابطه خطی و معکوس است و نیز ارتباط میان سطح درآمد و کیفیت زیست محیطی یک رابطه منحنی شکل و بصورت U وارونه (منحنی زیست محیطی کوزنتز) می باشد لذا نمی توان انتظار داشت که الزاما رابطه میان سطح درآمد و سطح سلامت در بستر زمان یک رابطه مستقیم و خطی باشد. تحلیل این پدیده موضوع تحقیق حاضر می باشد. دراین مطالعه تلاش شده است که با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل) ارتباط میان سه شاخص آلودگی، رشد اقتصادی وسلامت برای منتخبی از کشورهای با درآمد متوسط (ایران، ترکیه و چین) برای دوره ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲ مورد ازمون قرار گیرد. نتایج حکایت از آن دارند که سهکشور در مرحله اول رشد اقتصادی قرار دارند که در آن رابطه درآمد و آلودگی مثبت است و نیز اثر درآمد بر شاخص سلامت مثبت و اثر آلودگی بر شاخص سلامت منفی است.