سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مصطفی رحیمی – کارشناس ارشدبرنامه ریزی درسی دانشگاه آزاداسلامی میمه
احمد غضنفری – دکتراروانشناسی عمومی عضوهیئت علمی دانشگاه امام حسین ع

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی تبیین رابطه ی بین استعداد دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان شهر کاشان و نحوه ی گذران اوقات فراغت انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۷۴ نفر( ۸۸ پسر و ۸۶ دختر) از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه و دخترانه تیزهوشان در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۱۲۰ نفر( ۶۱ پسر و ۵۹ دختر) از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور بررسی و سنجش استعداد دانش آموزان تیزهوش و نحوه گذران اوقات فراغت از ابزار پرسشنامه آزمون استعداد و آزمون اوقات فراغت استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین میزان و نوع استعداد درگذران اوقات فراغت رابطه معناداری وجود دارد.