سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
جبار صالح – دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد
ناصر محمودزاده – کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه تجارب خانواده پدری، تاکتیکهای حل تعارض با ازگاری زناشویی وبررسی تفاوت سازگاری زناشویی زنان ومردان بود.جامعه آماری کلیه معلمان متأهل شهر کرمانشاه به تعداد ۲۰۴ نفر که ۱۰۸ زن و ۸۴ مرد به شیوه نمونه در دسترس انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه ها: ۱) مقیاس سازگاری زناشویی ۲)مقیاس خانواده اصلی ۳) تاکتیکهای حل تعارض بودند. نتایج نشان داد در تجارب خانواده پدری با توافق زوجی از زیرمقیاس های سازگاری زناشویی رابطه معنادار است. اما در سه زیرمقیاس دیگر (در رضایت زوجی، همبستگی زوجی و ابراز محبت) رابطه معنادار نیست و در رابطه سازگاری زناشویی با تاکتیکهای حل تعارض فقط با شیوه حل تعارض استدلال رابطه مثبت وجود دارد. با دو شیوه دیگر حل تعارض(پرخاشگری کلامی و خشونت) رابطه منفی است. و با مقایسه میانگین های سازگاری زناشویی زنان و مردان اختلاف معناداری مشاهده نشد.