سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامعلی شرزه ای – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
وحید ماجد – دانشجوی دوره دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده:

برای سالیان متمادی برنامهریزان منابع آبی توجه خود را به مدیریت عرضه آب معطوف کرده بودند و حل مشکلات و مسائل عمده بخش آب از جمله کمآبی را در این مدیریت جستجو میکردند . بدلیل افزایش مصرف آب متاثر از عوامل متعددی همچون افزایش جمعیت، افزایش درآمد سرانه، بالا رفتن سطح بهداشت عمومی، رشد فعالیت های کشاورزی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، لزوم توجه به مدیریت تقاضا در سطح جهانی، منطقهای و بویژه در کشور امری اجتناب ناپ ذیر است . شناخت مفاهیم مدیریت تقاضای آب ) ) WDM و راهکارهای آن همراه با تلفیق با مدیریت عرضه آب ) ) WSM می – تواند گامی موثر در جهت تطابق بیشتر تقاضای آب با عرضه آن باشد . در این راستا آشنایی با تجربیات سایر کشورها در این زمینه میتواند راهکارهای عملی و مناسبی را در مورد استفادة بهینه در اختیار برنامهریزان منابع آبی، سیاستگذارن این بخش و مردم قرار دهد . تطبیق این راهکارها با شرایط اقتصادی، اقلیم، باورها و فرهنگ کشور می تواند در موفقیت سیاستهای مدیریت تقاضا نقش به سزایی داشته باشد . از آنجا که کشور ایران یکی از کشور های کم آب و دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است، وقوع بحران آب در سالهای آتی با روند مصرف فعلی اجتناب ناپذیر خواهد بود . لذا وظیفه اصلی برنامهریزان بهینهسازی استفاده از ذخائر آبی از طریق مدیریت تقاضای آب ) ) WDM میباشد .
مطالعه تجربیات چند کشور با اقلیمهای مختلف نشان میدهد که مکانیزمهای قیمتگذاری آب قادر است، ضمن ایجاد صرفهجویی و کاهش مصرف، بهرهوری استفاده از منابع آب را افزایش دهد . مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری از طرف این بخش به بهبود خدمات رسانی، کاهش کسر بودجه دولت و کاهش مصرف و تنظیم عرضه و تقاضای آب کمک مینماید .