سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فتح الله امی – دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده فنی، بخش مکانیک
ناصر کارخانه ای – دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده فنی، بخش مکانیک
احسان موحدنژاد – دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده فنی، بخش مکانیک

چکیده:

یکی از مهمترین منابع تولید آلاینده HC در موتورهای اشتعال جرقه ای تشکیل فیلم سوخت روی دیواره های راهگاه ورودی و سیلندر می باشد . این مسئله در شرایط استارت سرد و گرم شدن موتور از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این مقاله جریان دوفازی سوخت و هوا در یک موتور اشتعال داخلی به صورت تجربی و با کمک یک مجموعه آزمایشگاهی ویژه بررسی شده است . به کمک این مجموعه آزمایشگاهی، جریان فیلم سوخت و قطرات در راهگاه ورودی و نواحی نزدیک به سوپاپ ورودی و سرسیلندر به وضوح قابل رویت می باشد . در این مقاله تاثیر برخی از پارامترهای پاشش سوخت از انژکتور بر روی رفتار سوخت در ورود به سیلندر بطور کیفی بررسی شده است و رفتار مخلوط سوخت و هوا در شرایط مختلف عملکرد موتور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این آزمونها در شرایط عملکرد پیش بینی شده و در مکانهای مختلف برخورد مخروط پاشش، مقادیر مختلف گشودگی سوپاپ و سرعت های مختلف جریان (سرعتهای مختلف موتورXU7JP-L3) انجام شده است. با توجه به نتایج آزمونها یک تصویر کلی از رفتار مخلوط هوا و سوخت در راهگاه ورودی و سیلندر در شرایط مختلف عملکرد موتور بدست آمد . همچنین مشخص شد که در موتورهای MPFI مشخصه های جریان هوا از اهمیت بیشتری نسبت به خصوصیات پاشش سوخت در راهگاه ورودی برخوردار هستند و این مطلب در سرعتهای بالای موتور محسوس تر خواهد بود.