سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم بهفرشاد – مجتمع دانشگاهی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید محلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش جلو برندگی
سید حسین ساداتی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهروز عباسی زاده باغبان – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا – گرایش جلوبرندگی

چکیده:

ورودی هوا ی موتور جت یکی از اجزاء اصلی سیستم پیشرانش توربینی در انواع وسایل پرنده موتوردار محسوب می شود که وظ یفه تحویل جر یان آزاد با توز یع یکنواخت و با سرعت مناسب به دهانه کمپرسور موتور را بر عهده دارد. بررسی میزان اعوجاج فشار کل ، در مقطع خروجی از یک مجرای ورودی هوا (محل ورود به کمپرسور موتور )، در مراحل مختلف پروا زی وسا یل پرنده از اهمیت زیادی برخوردار است. به طور کلی یک ورودی هوای خوب ، مجرایی است که حتی الامکان در مقطع خروجی مجرای خود دارای کمترین میزان اعوجاج (غیر یکنوا ختی در پروفیل جریان) باشد. از این رو لازم است، پس از طراحی مجرای ورودی هوا یک نمونه از آن ساخته شده، مورد آزمایش قرار گرفته و بهینه سازی لازم بر رو ی آن انجام شود. در این مقاله، نتایج بررسی و مطالعه بر روی یک ورودی هوای انحنادار (دارای دو خم و بصورت "s" شکل ) که برای هدایت جر یان هوا به موتورجت مربوط به یک وسیله پرنده کوچک کم سرعت که به کمک تونل باد در زاویای حمله از ۴- تا ۱۵+ درجه سانتیگراد در سرعتهای ۲۵ تا ۴۰ متر بر ثانیه مورد آزمایش قرار داده شده، بیان شده است. جهت اندازه گیری فشار در مقطع خروجی مجرای یک چنگک فشار کل و همچنین یک مکانیزم گردش مناسب برای آن طراحی و ساخته شده و پس از داده برداری، نتایج مربوطه به صورت گراف یکی شامل کانتورها ی توزیع فشار کل و همچنین مقادیر ضریب اعوجاج در قطاعه ای ۶۰ درجه رسم گردیده است. ضمنا از آنجا که برخی از وسا یل پرنده فاقد توری محافظ دهانه (جهت جلوگیری از صدمه اشیاء خارجی) هستند، اثر نصب توری در لبه ورودی مجرا نیز بر روی رفتار اعوجاج فشار کل در مقطع خروجی مجرا، به صورت همزمان در شرایط پروازی مشابه مطالعه و میزان تاثیر آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات فوق نشان داده است که مدل ورودی هوای مورد آزما یش، از نظر عملکرد دارای طراحی تقریبا قابل قبولی بوده ولی از آنجاییکه بخش مطلوب (پر فشار) کلیه کانتورها ی بدست آمده در بخش بالایی مقطع خروجی قرار داشته و اندکی به سمت راست این مقطع متمایل است، نیازمند بهینه سازی (انتقال به مرکز مجرا ) می باشد . همچنین نتایج بدست آمده حا کی از آن است که نصب توری دهانه از ۳% تا ۱۱% افت برای مقادیر متوسط فشار کل در مقطع خروجی مجرا را ایجاد می نماید.