سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین نوعی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی شیمی – دانشیار گروه
محسن پاکیزه سرشت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان – گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی – دان
محمدحسیین کلایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانشکده مهندسی – گروه مهندسی شیمی – کارشنا
روح ا… شکری – دانشگاه فردوسی مشهد -دانشکده مهندسی – گروه مهندسی شیمی – دانشجوی کارشن

چکیده:

در این پژوهش، اثر نسبت پرشدن (F.R) و نسبت ابعاد (A.R) ، بر عملکرد گرمایی پایدار دو ترموسیفون دو فازی بسته با سیال عامل آب به طور تجربی بررسی شده است . در آزمایشات از دو
ترموسیفون با ابعاد هندسی متفاوت و از فلز مس استفاده شده است . در این پژوهش جهت به دست آوردن بیشترین نرخ انتقال حرارت، تغییرات نسبت پرشدن در نسبت ابعاد ۸/۴۶ و ۹/۸ و ۱۱/۸
بررسی شد . نتایج نشان می دهد که برای هر نسبت ابعاد، نسبت پرشدن بهینه تغییر می کند . بیشترین نرخ انتقال حرارت در نسبت ابعاد ۸ / ۱۱، ۸ / ۹ و ۴۶ / ۸ به ترتیب در نسبت پر شدن۶۰ %
۳۰ % و ۱۵ % به دست آمد . در نهایت تغییرات نرخ انتقال حرارت نسبت به اختلاف دمای میانگین، بین تبخیرکننده و چگالنده در نسبت پر شدن بهینه و همچنین اثر تغییرات نرخ آب خنک کننده
چگالنده بر نرخ انتقال حرارت بررسی شد . نتایج به دست آمده در مطالعات بهینه سازی و طراحی لوله ترموسیفون با سیال عامل آب و دیگر سیالات می تواند مورد توجه قرار بگیرد .