سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا بنانچ – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
سمیه امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بهرام ملت نواز – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
ایران حسین زاده لیش – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تجربی و تئوری ویژگی های مدتشدید دربلور فوتونیکی به بعدی درحضور لایه ناراستا پرداخته ایم و تاثیر وجود بی نظمی دربلورهای فوتونیکی را برروی ضریب عبور درطول موج مد تشدید بزرگی فاکتور کیفیت مد تشدید و تعداد مدهای تشدید را درگاف فوتونیکی مورد بررسی قرارداده ایم و ضریب عبور پایین درطو لموج مد تشدید را که درطیف تجربی به دست آمده است توجیه کردیم .