سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدسعید هادوی – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان
حامد نجفی آشتیانی – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان
مهدی باقری محققی – دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

در این مطالعه لایه های نازک الکت روکرومیک تری اکسید تنگستن به روش فیزیکی تبخیر حرارتی در خلاء تهیه شـده و مـورد مطالعه اپتیکی قرار گرفته است . پارامترهای مورد تعیین مشخصه این تحقیق عبارتند از : طیف جذبی، طیف عبوری، لبه جـذب اپتیکی، ثوابت اپتیکی n و k در گستره نور مرئی . بررسی های انجام شده نشان داد که افزایش دمای بازپخت در هر ضـخامت موجب افزایش م یزان جذب، کاهش میزان بازتاب و کاهش گاف انرژی لبه جذب گردید . همچنین اثـر افـزایش ضـخامت بـر پارامترهای یاد شده بررسی شده و با استفاده از طیف های بدست آمده نوع گذار و شکاف انرژی و تغییرات آنهـا بـر حـسب ضخامت و دمای بازپخت تعیین شده است .