سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر قریشی – بابل- مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه مازندران-دانشکده مهندسی شیمی
حسن امینی راد – بابل- مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه مازندران-دانشکده مهندسی شیمی
سعید شیخ نوریان – بابل- مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه مازندران-دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

نیتروژن یکی از مواد غذایی اصلی موجود در فاضلاب است که تخلیه آن به محیط باعث تخریب منابع آب و اکوسیستم می شود . فرایندهای نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون دو روش پیشنهاد شده برای حذف نیتروژن از فاضلاب با استفاده از فیلترهای چکنده هستند . هدف از انجام این تحقیق مطالعه بر روی تأثیرنوع واسطه ها بر روی فرایند نیتریفیکاسیون بوده است که به این منظور دو پایلوت در مقیاس مطالعاتی ساخته و به وسیله دو واسطه خاص ، سنگ پا و لوله خرطومی، پرشد . محل انجام پروژه تصفیه خانه اکباتان و از پساب خروجی تصفیه خانه برای تغذیه پایلوت ها استفاده شد . نتایج آزمایشگاهی نشان داد که بیشترین حذف در مورد واسطه سنگ پا اتفاق افتاد . تأثیر تغییر بار هیدرولیکی بر روی راندمان حذف مورد مطالعه قرار گرفت و نرخ حذف آمونیاک نشان داد که ارتباط تنگاتنگی بین مقدار بارگذاری کم با درصد حذف بالا وجود دارد . استفاده از واسطه سنگ پا و بارگذاری کم هیدرولیکی نتایج خوبی را در حذف آمونیاک از فاضلاب شهری می دهد . این تحقیق نشان داد که فیلتر با واسطه سنگ پا دارای زمان ماند کمتری نسبت به واسطه لوله خرطومی و در نتیجه دارای راندمان بهتر حذف خواهد بود . همچنین با استفاده از نتایج بدست آمده پارامترهای معادله بیوسینتیکی در مورد هر دو واسطه استخراج گردید که مبنای خوبی را برای طراحی چنین سینم هائی فراهم می سازد.