سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهار فیروزآبادی – مربی، مرکز تحقیقات آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مجید حکیم جوادی – مربی، مرکز تحقیقات آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

اندازه گیریهای دقیق توسط LDA در سالهای اخیر نشان دادهاست که از دیدگاه تلاطم، پلیمرها می توانند پریود تولید ناگهانی گردابه را افزایش داده نهایتا به استهلاک تلاطم منجر شوند. این خاصیت به ساختمان مولکولی پلیمر و ساختار تلاطم و اندرکنش این دو پدیده نسبت داهده می شود. در تحقیق حاضر اثر دو نوع پلیمر طبیعی کتیرا و نشاسته در جریان بررسی شده است. آزمایشات در یک لوله استیل با قطر داخلی ۱۵/۶mm و طول ۲۷۰cm در حالات زیر انجام شده است. در یک حالت آب شهر و در حالت دیگر محلولهای کتیرا و یا نشاسته در آب به عنوان محلول پلیمر با غلظتهایمختلف در داخل لوله عبور داده شده و افت فشار در هر دو حالت اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که محلول نشاسته اثری در کاهش اصطکاک جریان درون لوله ندارد، ولی در محلول کتیرا کاهش افت فشاری حدود ۱۵% را در غلظت ۳۰۰ پی.پی.ام نسبت به جریان آب صاف نشان می دهد. در محدوده جریان گذرایی، ضریب اصطکاک محلول کتیرا دارای مقدار بیشینه ای است که نسبت به غلظت محلول پلیمر تعییر می کند. از طرف دیگر این محلول عدد رینولدز گذرایی را از ۲۳۰۰ در آب صاف بهحدود ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ بسته به غلظت افزایش می دهد. علت این امر می تواند تلاطم ناشی از حضور مولکولهای پلیمر درجریان باشد.