سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بید آبادی – استادیار مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکدة مهندسی مکانیک، آز
محمد صدیقی – دانشجوی دکتری مکانیک، عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی، دانشگاه علم و صنع
پانته آ پاسبان پو – کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکدة مهندسی مکانیک

چکیده:

به منظور شناخت مکانیزم انتشار شعلة ذرات ریز آلومینیوم، از بین پارامترهای دینامیکی شعله، به مطالعه و بررسی سرعت سوزش شعله ذرات پرداختهایم. آزمایشها با استفاده از دستگاه احتراق ذرات در آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است. هدف مقاله محاسبه سرعت سوزش ذرات آلومینیوم میباشد. جهت محاسبه سرعت سوزش نیاز به دو پارامتر سرعت پیشروی شعله و نسبت مساحت پیشانی شعله به مساحت سطح مقطع محفظه احتراق داریم. سرعت پیشروی شعله از طریق تصویربرداری با دوربین سرعت بالابا قابلیت ٨٠٠٠ فریم بر ثانیه بدست آمده و برای محاسبه نسبت AF/AC روش مناسب پیشنهاد گردیده است. همچنین اثر تغییر قطر ذرات، میزان اکسیدایزر و نوع گاز بستر بر سرعت سوزش ذرات بررسی شده است. نتایج آزمایشها نشانگر اینست که افزایش قطر ذرات باعث کاهش سرعت سوزش ذرات و افزایش میزان اکسیژن باعث افزایش سرعت سوزش میگردد. همچنین مشاهده گردید که با تعویض گاز بستر از نیتروژن به آرگون، از سرعت سوزش ذرات کاسته میشود.