سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک،
حمیده جعفرپور – دانشجوی کارشناسی قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگ
حسین افشین – دانشجوی دکتری قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه ص
بهار فیروزآبادی – استادیار قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی

چکیده:

در تحقیق حاضر به اندازه گیری تجربی ارتفاع بدنه جریان چگالی سه بعدی محلول آب – نمک که درزیر آب صاف حرکت می کند پرداخته شده و ارتباط این کمیت با محل سرعت ماکزیمم بررسی شده است به دلیل انیکه فصل مشترک شاره چگال و آب صاف بالای ان همواره چندان واضح نیست محققین مختلف پارامترهایی برای محاسبه ارتفاع جریان چگال تعریف نموده اند که بعضاً چندان با هم سازگار نیستنداین پارامتر ها شامل ارتفاع متناظر با محل ماکزیمم در پروفیل سرعت ارتفاع متناظر با نصف سرعت ماکزیمم و ارتفاع متناظر با یک چهارم سرعت ماکزیمم می باشند در این مقاله به مقایسه این پارامترها پرداخته شده است مولفه های سرعت به وسیله دستگاه ADV اندازه گیری شده و پارامترهای ذکر شده فوق محاسبه شده است. در کلیه آزمایش ها با توجه به اینکه جدار کانال از شیشه ساخته شده ارتفاع ظاهری شاره چگال نیز اندازه گیری شده است در نهایت با مربوط کردن پروفیل سرعت به ارتفاع جریان چگال و مقایسه با ارتفاع ظاهری مشخص گردید که ارتفاع جریان با ارتفاع متناظر با ۱/۴ سرعت ماکزیمم همخوانی بیشتری دارد.