سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حاجیلوی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
علی اصغر مظفری – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

چکیده:

امروزه موتورهای گازسوز به دلیل داشتن قابلیت زیاد کاهش آلاینـدگی مورد توجه فراوانی قرارگرفته اند و روش هـای مختلفـی بـرای کـاهش آلایندگی در این موتورها به کار گرفته شده است . نسبت هوا و سوخت و زمان جرقـه دو عامـل مهـم در تعیـین میـزان آلاینـدگی موتورهـای گازسوز SI محسوب می شوند . در این مقاله تأثیر دو عامل فوق بر روی میزان آلاینده های NOx ، HC و CO بدون استفاده از کاتالیـست و با انجام آزمایش هایی بر روی موتور M355G در دورهای مختلف، بـه صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است . برای تعیـین اثـر نـسبت سوخت و هوا آزمایش ها در چند تنظیم مختلف نسبت هوا و سـوخت بر روی کاربراتور انجام گرفته ا ند . با افزایش نسبت هوا به سوخت میزان NOxکاهش و میزان CO و HCافزایش یافته است . آوانس کـردن
زاویه نیز NOx را افـزایش داده و بـر روی HC و CO تاثیرچنـد انی نداشته است . افزایش دور موجب کاهش NOx شده و این کـاهش در نسبت های غلیظ تر سوخت و هوا با کاهش توان همراه نبـوده اسـت و میزان NOx به ازای واحد توان تولیدی نیز کاهش یافته اس ت . میـزانNOx برای این موتور در حالت تنفس طبیعی بـالاتر از مقـادیر مجـازاستانداردهای یور و ۱و۲ می باشد . اما در صورتیکه زاویه جرقـه درسـت کنترل شود میزان انتشار HC و CO پایین خواهد بود