سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهرزاد واحدی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
وحید سیاهپوش – پژوهشکده فیزیک کاربردی دانشگاه تبریز
صمد سبحانیان – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز
محمدعلی محمدی – دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله اثر تغییر ولتاژ تخلیه بر جر یان تنگش و ارتباط آن با تعداد نوترونهای تولیدی در یک فشار ثابت بررسی شده اس ت . نتایج بدست آمده نشان م ی د هند کـه در محدوده خاصی از ولتاژ تخلیه تعداد نوترونهای تولیدی یک رابطه خطی با توان چهارم جریان تنگش دارد