سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین اخگری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، سازمان انرژی اتمی ایر
سیدجابر صفدری – تهران – سازمان انرژی اتمی ایران – آزمایشگاه های جابر ابن حیان
محمدمهدی منتظررحمتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

انباشت فاز پراکنده یکی از پارامترهای مهم در طراحی ستون ضربه ای و تعیین قطر ، ارتفاع و ضرایب کلی انتقال جرم آن می باشد . ستون ضربه ا ی س ینی دار یکی از دستگاه ها ی مورد استفاده در استخراج ما یع – مایع می باشد که به خاطر راندمان بالا و سطح کمی که اشغال م ی کند در صنا یع هسته ا ی مورد استفاده قرار م ی گ یرد . پارامترهای قابل کنترل آن عبارتند از : دامنه ، فرکانس ، دبی فاز پراکنده و دب ی فازپ یوسته . در این مقاله به صورت تجرب ی اثرتغیی رات دب ی فازها ی پراکنده وپ یوسته و نوع س یستم رو ی انباشت فاز پراکنده بررس ی شده است . نتایج بدست آمده از ا ین بررس ی ها نشان م ی دهد اولاً انباشت فاز پراکنده در طول ستون ثابت نمی باشد ، ثان ی اً در س یستم ها ی با کشش بین فاز ی پایین با اندکی افزایش در دبی فاز پراکنده ی ا هر ی ک از پارامترها ی قابل کنترل انباشت فاز پراکنده به شدت افزا یش م ی یابدوامکان بروز طغ یان افزایش م ی یابد اما در سیستم ها ی با کشش بین فاز ی بالا امکان تغییرات در پارامترها بدون بروز اشکال در کار ستون بیشتر است