سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا جوانمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شریف
حسن صیادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شناورهای ترایماران ، نوع جدیدی از فرم های بدنه هستند. ای ن نوع شناورها به منظور دستیابی به سرعت های بالا در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله نتا یج حاصله از تست یک مدل ترایماران ارائه شده است. در این مطالعه مدل فوق در حوضچه کشش آزمایشگاه مهندس ی دری ا، دانشگاه صنعتی شریف مورد تست قرار گرفته است تا اثرات پارامتر های مختلفی از جمله فاصله طولی و عرض ی بدنه های جانب ی نسبت به بدنه اصل ی، تاث یرات می زان آبخور و تر یم شناور بر مقاومت هیدرودینامیکی مورد بررسی قرار گیرد. نهایتا نتایج بدست آمده در حالت های مختلف مقایسه شده و جمع بندی هایی برای بهینه سازی و طراحی مناسب شناور های فوق تدوین گردیده است