سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین اخگری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمدمهدی منتظررحمتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سیدجابر صفدری – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

ستون ضربه ا ی س ینی دار یکی از دستگاه ها ی مورد استفاده در استخراج ما یع – ما یع در صنا یع هسته ای م ی باشد . پارامترها ی قابل
کنترل آن عبارتند از : دامنه ، فرکانس ، دب ی فاز پراکنده و دبی فازپیوسته . در این مقاله اثرتغییرات فرکانس ودامنه روی انباشت فاز پراکنده به صورت تجرب ی بررس ی شده است . نتایج بدست آمده از ا ین بررس ی ها نشان م ی دهد اولاً انباشت فاز پراکنده در طول ستون ثابت نم ی باشد ، ثان ی با اً افزا یش دامنه وفرکانس انباشت فاز پراکنده افزا یش م ی یابد اما اثر ا ین دو پارامتر به یک اندازه نمی باشد . اثر افزایش این پارامتر ها در سیستم های با کشش بین فازی پایین بیشتر از سیستم های با کشش بین فازی بالا می باشد .