سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد رئیس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، بخش مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه ش
محمود یعقوبی – استاد بخش مکانیک بخش مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
ابراهیم گشتاسبی راد – استادیار بخش مکانیک بخش مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در مناطق گرم و خشک ایران باد به عنوان یک عامل مفید در بهینه سازی شرایط آسایش داخل ساختمان به ویژه در تابستان مورد استفاده قرار می گیرد . بیشتر ساختمانهایی که در این مناطق قرار دارد دارای سقفهایی به شکل نیمکره یا نیم استوانه هستند . در تحقیق حاضر چگونگی جریان م غشوش باد در اعداد رینولدز متفاوت روی سقفهای قوسی شکل با هندسه های مختلف مورد بررسی قرار
گرفته است . برای این منظور مدلهایی به شکل نیم استوانه با طول یکسان و قطرهای متفاوت ساخته شده و در داخل یک تونل باد زیر صوت نصب و مورد آزمایش قرار گرفته اند . اندازه گیری مشخصات جریان با استفاده از شاخک یک بعدی تک عم وده بوده و در جهت جریان در دو بعد انجام شده اس ت. بردارهای سرعت حول سقفهای قوسی شکل تعیین و مشخصه های جریان از قبیل جدایش، طول ناحیه بازگشتی و محل سرعت حداکثر مورد بررسی قرار گرفته است . برای حل عددی نیز از یک مدل مغشوش RNG k −εاستفاده شدهاست. درپایان نتایج تجربی با نتایج حل عددی مقایسه و تطابق خوبی میان آنها مشاهده شده است.