سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهار فیروزآبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمدرضا موسوی حکمتی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران
منوچهر راد – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جریان چگالی حاوی ذرات که در زیر آب صاف جریان دارد، به دلیل برش ناشی از مجاورت آب صاف، چه در فصل مشترک قائم و چه در فصل مشترک عرضی، آب صاف مجاور را به درون کشیده و ضمن عریض شدن ارتفاع آن زیاد می شود. پارامترهای متعددی برمیزان این درون آمیختگی و افزایش ارتفاع موثر اس . ت در این مقاله تاثیر عوامل مختلف در مشخصه های جریان چگالی حاوی ذرات بهصورت سه بعدی و مغشوش بطور تجربی و با استفاده از دستگاه اندازه گیری سرعت (Acoustic Doppler Velocimeter) ADVمورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات در شرایط متفاوت انجام شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش دبی مقدار ارتفاع بدنه همواره افزایش یافته و با افزایش غلظت و شیب کاهش می یابد، مگر در مواقعی که درون آمیختگی بیشتر شود. همچنین به دلیل درون آمیختگی شدید طولی و عرضی در ابتدای کانال ارتفاع بدنه افزایش می یابد، اما با پیشروی جریان از ارتفاع کاسته شده و عمدتا" به حالت تثبیت شده می رسد. شکل پروفیل سرعت در جریان حاوی ذرات نشان می دهد که به دلیل وجود نیروهای اینرسی در ابتدای کانال، مقدار ماکزیمم و متوسط سرعت در جهت جریان همیشه در ابتدای کانال از انتهای آن بزرگتر است. علاوه بر آن، در ابتدای کانال به دلیل کمی اصطکاک، مقدار ماکزیمم از مقدار متوسط سرعت به مراتب زیاد تر بوده و به سرعت از مقدار ماکزیمم کاسته می شود.