سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید ناظم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا ، دانش
امیر مستشفی – کارشناس ارشد مکانیک پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا ، دانشگاه صنعتی
شهریار منصور زاده – هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا- دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا زمانی – هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شناخت امواج و نیروهای ناشی از آنها و تاثیر آنها بر حرکت اجسام شناور، از جمله موارد مورد نیاز در طراحی شناور های سطحی م یباشد. از این رو در اغلب حوضچ ههای کشش، تجهیزات موج سازبرای تولید موجهای با فرکانس و طول موجهای گوناگون، برای بررسی حرکت شناورهای سطحی و نیروهای وارد بر آنها وجود دارد. در مقاله حاضر برای اولین بار حرکت تریم ۲ و هیو ۳ مدل برهنه یک شناور سطحی رزمی با نامDTMB- 5415 با مقیاس ۱:۷۱ در محدوده عدد فرود ۳/۰ – ۲/۰ ۰ در حضور موجهای سطح آزاد با محدوده طول موج ۳-۴ متر و محدوده دامنه موج۳۰- ۷۰ میل ی متربررسی و مقایسه م یشود. در ساخت مدل تجربی، مراحل تست و انداز هگیری پارامترها، جمع آوری داده ها و همچنین تحلیل نتایج تجربی از گزارشات کمیت ههای تخصصی و استانداردهای کنفرانس بین المللی حوضچ ههای کشش ، پیروی شده است . آزمایشات تجربی مدل مذکور در پژوهشکده زیردریای دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده است. همچنین در این مقاله جهت اطمینان از نتایج، نتایج بدست آمده از تست این مدل در آب آرام با نتایج مشابه در مقاله چاپ شده در کنفرانس بین المللی حوضچه کشش مقایسه شده است.