سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوذر ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بطور معمول شناورهای کاتاماران دارای نیم بدنه های بصورت موازی با هم می باشند . در این مقاله تاثیرات نیم بدنه های غیر موازی بر نیروی پسا ( درگ ) شناورکاتاماران بصورت تجربی بررسی می شود . یک مدل شناورکاتاماران ساخته شده و در حوضچه کشش آزمایشگاه مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی شریف آزمایش شده است . تستها در دو نسبت طول به فاصله بین نیم بدنه ها )/) L S انجام شده است . همچنین در هر نسبت L / S ، نیم بدنه ها در چهار حالت غیر موازی و یک حالت موازی نسبت بهم قرار داده شده و درگ بدست آمده در هر حالت با درگ حالت موازی مقایسه شده است . مشاهده شد که در بعضی از حالات درگ کل از درگ نیم بدنه های موازی کمتر و در برخی از حالات نیز بیشتر شده است