سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا محبوبی اردکانی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران
علی محمد آجرلو – کارشناس ارشد دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

بتن پلاستیک ازجمله مصالحی است که برای ساخت دیوار آب بند در پی های بشدت نفوذپذیر سدهای واقع بر بسترآبرفتی و سنگهای ضعیف از آن استفاده می شود . در این مقاله ارتباطی کمی بین مقاومت برشی بتن پلاستیک وتنش همه جانبه که ا ز آزمایش های سه محوری بدست آمده است، مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته است . آزمایش سه محوری، به در سنین ۲۸ و ۶۰ روزه و به روش کرنش کنترل شده، تحت تنش های همه جانبه ( CD) روش تحکیم یافته زهکشی شده ۱۲ کیلوگرم بر سانتی متر مربع در شرایط اشباع و پس از اندازه گیری نفوذپذیری نمونه ها، انجام ،۸ ،۵ ،۳ ،۱ ، متفاوت ۰ شده است . از نتایج بدست آمده از آزمایشها، مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن پلاستیک از جمله مدول الاستیسیته، ضریب را استنتاج و مورد مقایسه قرار ، (φ) وزاویه اصطکاک داخلی (C) نفوذپذیری وپارامترهای مقاومت برشی، ضریب چسبندگی گرفته است . نتایج نشان می دهند که افزایش عیارسیمان در طرح مخلوط باعث افزایش مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، ضریب چسبندگی و کاهش زاویه اصطکاک داخلی بتن پلاستیک می گردد . افزایش عیار بنتونیت باعث کاهش مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و ضرائب مقاومت بر شی و افزایش شکل پذیری می گردد .افزایش فشارهمه جانبه باعث افزایش مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و کاهش ضریب نفوذپذیری می گردد . افزایش سن نمونه باعث افزایش مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، ضریب چسبندگی و کاهش زاویه اصطکاک داخلی می گردد . با استفاده از نتایج آز مایش سه محوری رابطه مقاومت فشاری تک محوری و تنشهای اصلی در بتن پلاستیک بدست آمده است