سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر صدرکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود فیاض آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران
کسگین خواهشی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا علاقه بندیان – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

بتن های پرمقاومت و پایا یکی از مصالح مورد توجه محققان، طراحان و پیمانکاران می باشد، اما هنوز رفتار سازه ای قطعات ساخته شده با این بتن بطور کامل شناخته نشده است . هدف این مقاله بررسی رفتار برشی تیرهای ساخته شده با بتن پرمقاومت و مقایسه رفتار آن با تیرهای معمولی و واسنجی نتایج با فرمولهای آ یین نامه بتن ایران و آ یین نامه انجمن بتن آمریکا( ACI ( 318می باشد. برای نیل به این مقصود یک سری تیرهای بتن آرمه با مقاوم ت زیا د و دارای جزئیات مختلفآرماتورگذاری برشی تحت اثر بار نقطه ای قرار گرفته و نتایج بررسی شده اند. در تحقیق حاضر ظرفیت برشی نهائی مقاطع بت نآرمه و مقاومت برشی تامین شده توسط بتن مطالعه می شوند.