سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

واهاگ سیمونیان – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

طراحی و محاسبات مکانیکی پایه های خطوط انتقال انرژی از مراحل پیچیده محاسبات ایستایی سازه ها می باشد . پیچیدگی این محاسبات ناشی از اثرات ناشناخته جریانهای طوفانی و نیز توده های ضربه ای باد می باشد . برای بررسی این پایه ها عموماً نیروهای جنبش باد موثر بر سازه ها از طریق روابط تجربی مناسب به صورت نیروهای ایستا تبدیل و در آئین نامه های محاسباتی مربوطه منعکس می باشد . این روابط که بر اساس بررسیهای موضعی صحرایی بر مبنای سرعت و امتداد با دو یا در تونل باد نتیجه شده اند، با توجه به طبیعت بسیار متغیر و پیچیده جریانهای هوا، برایمناطق و طبیعت های گوناگون به طور کامل صادق نبوده و چه بسا که شاهد واژگونی و خرابی اینگونه پایه ها در داخل و خارج مملکت، زیرا اثر جریان های ناشناخته باد می شویم . در این مقاله ضمن تشریح مختصر نحوة بررسی صحرایی رفتار پایه های نصب شده در برابر جریانهای طوفانی باد، فهرست کاملی از منابع مراجعه علمی منتشره در دهة اخیر که حاوی جزئیات این گونه بررسیها است، ارائه گردیده است امید است که با ارائه این مقاله گامی هر چند کوچک در جهت خود کفایی در زمینة تامین پایه های موجود نصب شده بمنظور جلوگیری از خرابیهای احتمالی آنها و نیز تدوین آئین نامه بارگذاری باد بمنظور طراحی ایمن اینگونه پایه ها برای مناطق مختلف سرزمین مملکت ما برداشته شده باشد