سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل صفایی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد قطب علمی تبدیل انرژی ، دانشکده مهندسی مکانیک،
حسین افشین – دانشجوی دکتری قطب علمی تبدیل انرژی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
بهار فیروزآبادی – استادیار – قطب علمی تبدیل انرژی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنع

چکیده:

در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف بر روی مشخصه های جریان آب – نمک به صورت تجربی در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است . یکی از مهمترین مشخصه های جریان، پروفیل سرعت می باشد که در این آزمایش به کمک دستگاه ADV در مکانها مختلف اندازه گیری شده است. سپس با تغییر عواملی مثل شیب بستر، دبی ورودی، غلظت مایع ورودی و فاصله از دریچه ورودی به بررسی تاثیر این عوامل بر روی پروفیل سرعت پرداخته شده است بررسی پروفیل های سرعت در جریان آب – نمک نشان می دهد که به دلیل وجود نیروی اینرسی در آبتدای کانال، مقدار ماکزیمم و متوسط جرین در جهت جریان همیشه به سمت پایین دست جرین کاهش می یآبد و موقعیت سرعت ماکزیمم به سمت بالاتر از سطح بستر منتقل می شود. با افزایش دبی و شیب سرعت ماکزیمم جریان و سرعت میانگین افزایش می یآبد. همچنین با افزایش غلظت ورودی به جز در منطقه ورودی جریان چگال در بقیه نقاط مقدار سرعت ماکزیمم و متوسط جریان در جهت جریان افزایش می یآبد. با همه این تغییرات، بدون بعدسازی پروفیلهای سرعت حاکی از نوعی تشآبه یا رفتار selfsimilar این جریان پیچیده است.