سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی اخوان بهابادی – دانشیار دانشکده مکانیک – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران – ایران
سیدحسین مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – ایران

چکیده:

در این تحقیق مطالعات تجربی بمنظور بررسی افزایش ضریب انتقال حرارت سرمایشی و افت فشار ایزو ترمال در مبدل های حرارتی با استفاده از سیم پیچ داخلی ب ا گام هـا و قطـر هـای مختلف انجام گرفته است . دستگاه مورد استفاده، یـک سـیکل روغن مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد نیاز میباشد کـه در لوله داخلی روغن بصورت آرام جریان دارد و بوسـیله آب جــاری در پوســته خنــک مــی شــود . آنــالیز و بررســی نتــایج آزمایشات نشان می دهد که نصب سـ یم پـیچ در داخـل لولـه باعث افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی بمیزان حداکثر %۲۳۰ نسبت به مقادیر مربوط به لوله صـاف میشـود . در عـین حال ضریب اصطکاک نیز تا %۳۰ افزایش می یابـد . همچنـین اثر پارامترهای مختلف نظیر عدد رینولدز و هندسه سیم پیچ بر روی افزایش انتقال حرارت و ضریب اصطکاک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .