سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالله شادآرام – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
سیدآرش سیدشمس طالقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

در تحقیق تجربی حاضر ، دنباله نزد یک آشفته در امتداد یک صفحه مسطح با لبه حمله گرد و لبه فرار تیـز توسـط تونـل باد و سیم داغ در سرعتها ی کم بررسی شده است . امتداد لبه حمله و فرار مدل هر دو نسبت به امتداد جریان بـه صـورت ۵ اریب در زاویه ۴۵ درجه قرار دارند . آزمایشات در عدد ر ینولدز ۶×۱۰ ، وابسته به سرعت جر یان آزاد و طول صـفحه در امتداد جر یان انجام شده است . نتایج به صورت پروفیلهای تغییرات سرعت متوسط ،درصد آشـفتگی در جهـات مختلـف و میزان انرژی آشفتگ ی در راستای عمود بر امتداد جریان و در مقاطع مختلف ناحیه مورد تحقیق ترسیم شده ا ند . نتایج این تحقیق صحت برقراری قانون لگار یتمی د یواره در ناح یه دنباله نزدیک را با مقایسه نتایج دیگران نشان می دهند . همچنین چگونگی تغییرات درصد آشفتگی در جهات ′ u و ′ w و تغییرات انرژی آشفتگی در جهت عمود بر امتداد جریان غالب و با فاصله گرفتن از لبه فرار مشخص شده اند .