سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، مجتمع فنی نوشیروانی، دانشگاه مازندر
محمدهادی حسینی ابریشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، شرکت ملی، پتروشیمی

چکیده:

به منظور بررسی تجربی مقاومت خمشی نهایی وشکل پذیری تیرهای بتن مسلح مقاوم سازی شده با استفاده از آرماتور پس کشیده بیرونی تعداد ۱۲ نمونه آزمایشگاهی طراحی و ساخته و مورد آزمایش قرار گرفتند . تیرها با توجه به درصد آرماتور داخلی به دو گروه شش تایی تقسیم شدند که گروه اول با ۰/۰۱۴ = رو (درصد فولاد کششی) و گروه دوم با ۰/۰۳۱۸= رو (درصد فولادی کششی) ساخته شده و تمامی تیرها برای جلوگیری از تخریب برشی با استفاده از آرماتور برشی مسلح شده اند. در هر گروه یک تیر به عنوان تیر مرجع، یک تیر با آرماتور خارجی بدون پس کشیدگی و چهار تیر باقی مانده آرماتورهای خارجی آنها با نیروهای متفاوتی پس کشیده شدند. مقاوم سازی به صورت نصب آرماتورهای دو سر رزوه در طرفین تیر که توسط جک هیدرولیک پس کشیده شدند، صورت گرفت. کلیه تیرها دارای تکیه گاه سادهمی باشند و تا مرحله شکست بر روی آنها بارگذاری می شوند. میزان بار وارده، تغییرات کرنش بتن در ارتفاع تیر، خیز تیر و آرماتور خارجی و تغییر کرنش در آرماتور خارجی تقویت در مراحل مختلف بار گذاری اندازه گیری و ثبت گردیده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که این روش مقاوم سازی باعث افزایش مقاومت خمشی و کاهش شکل پذیری می شودو افزایش مقاومت خمشی در اثر استفاده از آرماتور غیر چسبیده پس کشیده خارجی با درصد فولاد کششی نسبت معکوس دارد و برای تیرهایی که درصد فولاد کششی کمی دارند روش بسیار موثری می باشد.