سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد عترتی خسروشاهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال، آزما
ارمغان جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده فیزیک پلاسما
سحر منصوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده فیزیک پلاسما

چکیده:

اغلب کارهائی که در زمینه سیستمهای هدایت دارو با لیزر انجام پذیرفته همگی با استفاده از لیزرهائی با پالسهای کوتاه و در حد میکرون یا زیر میکرون بوده است . در این آزمایش از لیزر ابر پالس (۱۰ ms ) CO2 بر روی مدل شبیه ساز ی شدة ژلاتین – جوهر (GIM) استفاده شده است . مکانیزم برهمکنش لیزر و GIM با استفاده از روشـهای انحراف گرمایی نور ) ) PTD و روشهای دینامیکی تفکیک زمانی ) ) TRD مورد مطالعه قرار گرفت . شدت آستانه تبخیر GIM ، ۳,۱ kW/cm 2 و سرعت امواج گرمائی و ذرات بخار در زیر و بالای آستانه کندگی به ترتیب (۰,۵-۲,۵) m/s و (۰,۴-۱۰) m/s بدست آمد . به نظر می رسد که مکانیزمهای اصلی دارورسانی بـا لیـزر ابـر پـالس CO2 پدیده های فوتو گرمایی تبخیر وفوتو مکانیکی مانندحرکت حبابها و فرو ریزش کاویتاسیون می باشند . مولکولهای مدل دارویی در اثر امواج گرمایی – مکانیکی کهب ا قانونFick وداشتن شکل هندسی کاواک قابل تشریح است ،به داخل بافت منتقل می شوند . این فرآیند با حالتی که دارو تنها بر اساس امواج نور مکانیکی ( یعنی امواجفوتو آکوستیکی ) ناشی از پالسهای کوتاه که تا کنون گزارش شده، متفاوت است