سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا عباسیان – گروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه صادقی، – گروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
رسول ملک فر – گروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

میزان فعالیت دو زیرلایه مختلف پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی (SERS) توسط مولکول های پارا هیدروکسی بنزوییک اسید (PHBA) مورد بررسی قرار گرفت. کلویید حاوی ذرات با ابعاد نانویی نقره و ورق صافی پوشیده شده توسط نقره، به عنوان زیرلایه های فعال SERS مورد استفاده قرار گرفتند. طیف جذبی کلویید نقره، توسط دستگاه طیف سنج UV/Vis/NIR ثبت و تجزیه تحلیل گردید. نتایج آزمایشگاهی ما نشان می دهد که جهت ثبت و ضبط طیف های پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی،کیفیت ومیزان فعالیت دو زیرلایه ساخته شده بسیار موثر هستند