سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا صباغ – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مهشید عقدائی – کارشناس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، گروه بهبود و توسعه سوخت، ساز
خدیجه حسینی – کارشناس، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، گروه بهبود و توسعه سوخت، سا

چکیده:

شکلگیری رسوبات در سیستم ورودی سوخت خودروهای سبک سبب اتلاف سوخت، محدود شدن جریان سوخت، تغییر ویژگی های پاشش، افزایش آلایندگی و رانندگینامطلوب می شود. برای جلوگیری از شکل گیری رسوبات و یا از بین بردن آنها مواد افزودنی به سوخت خودروها اضافه می شود. این افزودنیها مخلوطی از مواد شیمیایی هستند که مهمتریننقش آنها افزایش عدد اکتان، جلوگیری از خودروگی وتشکیل امولسیون و-اک کنندگی است. افزودنیهای کنترل رسوب باید رسوبات سرانژکتور و سوپاپهای ورودی را حذف و آنها را در سطح پایین حفظ کنند. افزودنیهای پاک کننده مواد فعال سطحی محلول در بنزین هستند که برای حذف رسوبات مورد استفاده قرار می گیرند. عاملهای فعال در افزودنیهای کنترل کننده رسوبات اساس شامل پلی الفین آمینها Polyolefin amines-POA پلی ایزوبوتیل آمینها Polyisobutylene amines-PIBA و پلی ساکسینیمیدها Polysuccinimides می باشند. این نوع بسته های افزودنی در بر دارنده موادی برای رساندن ملکولهایپاک کننده به رسوبات و سطوح فلزی هستند. در فعالیت حاضر برای بررسی اثر یکماده افزودنی پاک کننده با پایه آلکینامیین پلی الفین بر خودروهای بنزینی، آزمون آلایندگی در چرخه ECE+EUDC برای یک نمونه خودروی رایج درکشور استفاده شد. پس از دوازده هزار کیلومتر پیمایش و انجام آزمایش در فواصل مختلف بر روی شاسی دینامومتر، نتایج نشان داد که این ماده در سیکل برون شهری ،سیکل درون شهری و سیکل ترکیبی باعث کاهش آلاینده های Nox , HC گردیده است. با توجه به میزان کم کاهش آلاینده ها، اظهار نظر دقیقتر درباره اثرات این ماده مستلزم انجام آزمونهای بیشتر است.